Musikalische Exequien 9/11

Heinrich Schütz(1585-1672)

Musikalische Exequien skrevs år 1636 och är en av tonsättarens märkligaste skapelser. Det är varken ett oratorium eller en motett utan ett begravningsritual. Verket skrevs på uppdrag av en av Schütz' höga gynnare, furst Heinrich av det lilla landet Reuss. Musiken är skriven för åtta vokalstämmor, medan det instrumentala inslaget enbart består av generalbasackompanjemang, d.v.s. orgel och stråkbas. Det yttre uppbådet inskränker sig alltså till ett minimum.

Musikalische Exequien består av tre fristående delar: en "Concert" eller tysk begravnings-mässa, en motett över parentationens bibeltext samt egentliga bisättningsmusiken. Den sexstämmiga begravningsmässan är till sin text sammansatt av av bibelcitat, alternerande med psalmstrofer, vilka utförs av den kompletta ensemblen, medan bibelverserna kommer som små vokalkonserter i varierande besättningar. Den ständiga växlingen mellan psalmstrofernas högtidlighet och de små bibelkonserternas inträngande betraktelser ger verket en gripande skönhet.

Parentationsmotetten är dubbelkörig i två två fyrstämmiga körer. Även den avslutande bisättningsmusiken är tvåkörig. Den ena kören, som är femstämmig sjunger Simons lovsång. Den andra, mindre kören sjunger en text från Uppenbarelseboken "Saliga äro de döda, som dör i Herren". De representerar alltså det jordiska och himmelska!

Schütz' ger oss i denna predikan om människans förgänglighet en rik omväxling utan varje effektsökeri. Välkomna till denna fantastiska musik! Gunnar Englund